Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Aktualności

Klauzula informacyjna

Zmiana wielkości tekstu:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów, tel. 12- 270 21 57

2) Ośrodek Pomocy Społecznej wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pan Artur Baranowski, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- realizacji zadań wynikających z statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie zgodnie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

- dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernichowie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4) Pani­/Pana dane oso­bowe będą prze­twa­rzane przez okres nie­zbędny wynikający z ustawodawstwa obowiązującego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Dane prze­twa­rzane w opar­ciu o wyra­żoną zgodę będą prze­twa­rzane do czasu jej wyco­fa­nia, jed­nak nie dłu­żej niż przez czas nie­zbędny do wyko­na­nia umowy.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie

- operatorom pocztowym i kurierom,

- bankom w zakresie realizacji płatności,

- podmiotom świadczącym na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy,

- organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe, z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest brak możliwości udzielenia świadczenia.

 

+ Klauzula Dobry Start (PDF)

+ Klauzula Fundusz alimentacyjny (PDF)

+ Klauzula informacyjna - dodatki energetyczne (PDF)

+ Klauzula informacyjna - dodatki mieszkaniowe (PDF)

+ Klauzula informacyjna - dłużnik alimentacyjny (PDF)

+ Klauzula informacyjna - skarga na pracownika (PDF)

+ Klauzula informacyjna - wydawanie zaświadczeń (PDF)

+ Klauzula Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (PDF)

+ Klauzula KDR (PDF)

+ Klauzula pomoc społeczna (PDF)

+ Klauzula Specjalny Zasiłek opiekuńczy (PDF)

+ Klauzula Świadczenia zdrowotne (PDF)

+ Klauzula Świadczenie pielęgnacyjne (PDF)

+ Klauzula Świadczenie rodzicielskie (PDF)

+ Klauzula Świadczenie wychowawcze (PDF)

+ Klauzula Świadczenie Za życiem (PDF)

+ Klauzula wspieranie rodziny (PDF)

+ Klauzula zasiłek dla opiekuna (PDF)

+ Klauzula zasiłek pielęgnacyjny (PDF)

+ Klauzula zasiłek rodzinny (PDF)

Gotuj po hiszpańsku II

Zmiana wielkości tekstu:

Rozpoczęła się rekrutacja do II edycji międzynarodowego projektu rozwoju kompetencji w zawodzie Kucharz – „Gotuj po hiszpańsku II” Fundacja PROAKTYWNI zaprasza do udziału w rekrutacji do II edycji projektu kształcenia umiejętności kulinarnych w zakresie kuchni hiszpańskiej i śródziemnomorskiej w Hiszpanii. W projekcie mogą wziąć udział osoby młode w wieku od 18 do 35 roku życia, pozostające bez pracy, zamieszkałe na terenie Małopolski. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków EFS na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Czytaj więcej: Gotuj po hiszpańsku II

Małopolski tele-Anioł

Zmiana wielkości tekstu:

Województwo Małopolskie wspiera osoby, które z powodów zdrowotnych, niepełnosprawności lub podeszłego wieku nie są w pełni samodzielne.

Celem projektu "Małopolski tele-Anioł" jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, który umożliwi 10 000 niesamodzielnych Małopolan, jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania.

Czytaj więcej: Małopolski tele-Anioł

Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Zmiana wielkości tekstu:

Stypendia SPESProgram Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym.

Czytaj więcej: Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

O co chodzi z tą „ koordynacja ” ?

Zmiana wielkości tekstu:

Twoje wnioski o świadczenia rodzinne ( w tym 500 +) , jeśli wraz z dziećmi przebywasz na terenie Polski, a drugi z rodziców / opiekun faktyczny/opiekun prawny dziecka:
• przebywa (ale nie jest to pobyt o charakterze turystycznym, naukowym, lecznicz ym)
• pracuje w jednym z wymienionych krajów: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, Malcie, Niemczech, Holandii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, w Słowenii, Szwecji, Wegrzech, Włoszech, W ielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Sz w ajcarii. prawdopodobnie podlegają koordynacj... CZYTAJ WIĘCEJ

Strona 15 z 20

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top