Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

AktualnościZapytania ofertoweZAPYTANIE OFERTOWE Nr GOPS-271/3/22 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie, zaprasza do składania oferty cenowej na realizację zamówienia pn. Opieka Wytchnieniowa

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr GOPS-271/3/22 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie, zaprasza do składania oferty cenowej na realizację zamówienia pn. Opieka Wytchnieniowa

Zmiana wielkości tekstu:

flaga godlo

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr GOPS-271/3/22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie, zaprasza do składania oferty cenowej na realizację zamówienia pn.

Opieka Wytchnieniowa

 

I.    SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w ramach Programu ”Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego na czas nieobecności opiekuna faktycznego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
2.    Zamówienie obejmuje  wykonanie usług w następującym zakresie:
2.1    Zmówienie obejmuje realizację do 960 godzin opieki wytchnieniowej dla osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym
2.2    Zakres usług opieki wytchnieniowej obejmuje wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym – poprzez możliwości uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb podopiecznych.
2.3    Usługi maja być realizowane w mieszkaniach świadczeniobiorców, na terenie Gminy Czernichów(wiejskiej). Usługa będzie świadczona na terenie miejscowości: Czernichów, Przeginia Duchowna, Nowa Wieś Szlachecka, Rusocice
2.4    Szacunkowa liczba osób korzystających z usług: 4 osoby dorosłe.
2.5    Maksymalna ilość usług na jedną osobę nie może przekroczyć 240 godzin w czasie trwania umowy.
3.    Warunki realizacji zamówienia:
Osoby świadczące usługi opieki wytchnieniowej muszą posiadać kwalifikacje w zawodzie związanym z opieką nad osobą niepełnosprawną (np. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizacje usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej, osoby posiadającej co najmniej roczne udokumentowanie doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.
II.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonany został w terminie:
Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.
III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Warunki udziału:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie niżej wymienionych .warunków:
1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz posiadają odpowiednią wiedzę lub doświadczenie
2.    Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnych zasad ostrożności wynikający z zagrożenia COVID-19. Po stronie wykonawcy jest koszt zakupu środków ochrony osobistej dla osób wykonujących usługi opieki wytchnieniowej i stosowania takich jak m.in. płynów dezynfekujących, jednorazowych rękawiczek, maseczek oraz innych środków ochrony osobistej jeżeli będzie występowała taka konieczność w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakażonych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 z póź.zm.)
3.    Zaakceptowali ogólne warunki umowy stanowiące załącznik nr  1 do zapytania ofertowego.
IV.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1.    Oferent może złożyć jedną ofertę;
2.    Oferta winna być złożona na załączonym, zgodnym co do treści, formularzu ofertowym, opatrzona pieczęcią  firmową, z podaniem daty sporządzenia oraz podpisem Oferenta.
3.    Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;
4.    Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
V.    MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę cenową należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form,
w terminie do dnia   2022-07-015 do godz. 13.00 pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów;
•    w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
•    o spełnieniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do GOPS.
VI.    KRYTERIUM OCENY OFERT:
1.    Najniższa cena za 1 godzinę usług
2.    W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalność gospodarczą zamawiający wybierze ofertę, która zawiera najniższą cenę za 1 godzinę (60 minut) świadczonych usług brutto-brutto czyli  wraz ze składkami na ZUS zleceniodawcy.
3.    Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia opisane w rozdz. I zapytania ofertowego.
VII.    DODATKOWE INFORMACJE :
1.    Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
2.    Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana.
3.    W przypadku wpłynięcia jednej oferty, która będzie spełniać wymogi Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.
4.    W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanej oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
5.    Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
6.    Prośbę o udzielenie wyjaśnień treści zapytania ofertowego należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form:
•    pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów;
•    w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
7.    Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania oferty pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8.    Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
10.    Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty
w niniejszym postępowaniu/umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
11.    Dodatkowych informacji udzielają:  Marta Fronc tel. 12 444 55 77 w. 110, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie

Anna Romańska

+ OGÓLNE WARUNKI UMOWY (PDF)

+ FORMULARZ OFERTOWY (PDF)

Go to top