Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

AktualnościZapytania ofertoweZaproszenie do składania oferty - realizacja usług opieki wytchnieniowej

Zaproszenie do składania oferty - realizacja usług opieki wytchnieniowej

Zmiana wielkości tekstu:

Zaproszenie do składania oferty

- realizacja usług opieki wytchnieniowej

w ramach  Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchniewniowa”- edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

Zgodnie z przepisem art.2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych

1.Nazwa i adres zamawiającego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie

32-070 Czernichów ul. Gminna 1; NIP 9442010365

2. Rodzaj zamówienia :

usługi

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Czernichów – opiekunów osób niepełnosprawnych, przyznanych na podstawie Programu „Opieka wytchniewniowa”- edycja 2022. Usługa będzie świadczona na terenie miejscowości: Czernichów, Przeginia Duchowna, Nowa Wieś Szlachecka, Rusocice.

.

4. Szczegółowe warunki zamówienia

4.1. Zamówienie obejmuje realizację do 1 200 godzin usług opieki wytchnieniowej dla 5 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub równoważnym), po 240 godz. dla każdej osoby.

4.2. Usługi opieki wytchnieniowej polegają na odciążeniu członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa

.4.3. Usługi opieki wytchnieniowej świadczone są w domach podopiecznych na terenie gminy Czernichów, w miejscowościach: Czernichów, Przeginia Duchowna, Nowa Wieś Szlachecka, Rusocice.

4.4. Koszt 1h usługi brutto nie może przekroczyć 40 zł dla firm i osoby fizycznej  zatrudnionej z wynagrodzeniem (przychodem) powyżej minimalnego wynagrodzenia oraz 33 zł dla osoby  fizycznej nie zatrudnionej lub z wynagrodzeniem (przychodem) poniżej minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie wynosi obecnie 3.010,00 zł

4.5. Termin realizacji zamówienia od podpisania umowy  do 31 grudnia 2022 r.

4.6. Zamówienie może być podzielone na różnych Wykonawców

  1. Wymagania niezbędne do świadczenia usługi

Wymagania kwalifikacyjne do pełnienia funkcji opiekuna osoby niepełnosprawnej:

  • Osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzieleniu bezpośredniej pomocy, opieki osobom niepełnosprawnym lub
  • Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych;

 Wymagania dodatkowe

6.1. Predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,

6.2. Komunikatywność, empatia, życzliwość,

  1. Informacje dodatkowe

7.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.2. Nie przewiduje się możliwości wypłaty zaliczek na poczet realizowanego zamówienia.

7.3. Termin związania ofertą : 30 dni.

7.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny m.in.  w przypadku, gdy kwota najkorzystniejszej oferty przekroczy środki zabezpieczone na ten cel.

7.5. Dopuszcza się możliwość dzielenia zamówienia w zależności od możliwości realizacji usługi.

6. Wymagania wobec Zleceniobiorcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz posiadają odpowiednie kwalifikacje.

7. Kryteria oceny oferty : 

Najniższa cena za 1 h usług oraz kwalifikacje zawodowe (doświadczenie)

8. Miejsce złożenia oferty:

Oferty należy składać do dnia 17.06.2022 r. do godz. 13.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie ul. Gminna 1, 32-700 Czernichów lub przesłać pocztą na ww. adres.

9. Oferta powinna zawierać :

  • Dla firm: wypełniony formularz ofertowy dla firm wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających kwalifikacje lub doświadczenie wymienione w pkt 5 a i b+ CV + podpisana klauzula RODO,
  • Dla osób fizycznych: wypełniony formularz ofertowy dla osób fizycznych wraz z dokumentami potwierdzającymi  kwalifikacje (doświadczenie) wymienione w pkt w pkt 5 a i b + CV, + oświadczenie do celów składek ZUS  + CV + podpisana klauzula RODO.

Link do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2022:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1344,program-o-zmianie-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022-oraz-lista-rekomendowanych-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

 

+ FORMULARZ OFERTOWY (PDF)

 

Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Czernichowie 

/-/ Anna Romańska

Oferty należy składać do dnia 17 czerwca 2022 r. do godz. 13.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie

 

Go to top