Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

AktualnościZapytania ofertoweZaproszenie do składania oferty - realizacja usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Zaproszenie do składania oferty - realizacja usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Zmiana wielkości tekstu:

Zaproszenie do składania oferty

- realizacja usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

w ramach  Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

Zgodnie z przepisem art.2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych

1.Nazwa i adres zamawiającego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie

32-070 Czernichów ul. Gminna 1; NIP 9442010365

2. Rodzaj zamówienia :

usługi

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców Gminy Czernichów przyznanych na podstawie Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2022. Usługa będzie świadczona na terenie 2 miejscowości: Czernichów, Nowa Wieś Szlachecka.

4. Szczegółowe warunki zamówienia

4.1. Zamówienie obejmuje realizację do 630 godzin usług asystenckich dla osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub równoważnym).

4.2. Usługi asystenckie obejmują m.in. wsparcie przy wykonywaniu codziennych czynności, wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy). 

4.3. Usługi są realizowane w miejscu zamieszkania uczestników, w 2 miejscowościach Gminy Czernichów tj. w miejscowościach: Czernichów, Nowa Wieś Szlachecka.

4.4. Koszt 1h usługi brutto nie może przekroczyć 40 zł dla firm i osoby fizycznej  zatrudnionej z wynagrodzeniem (przychodem) powyżej minimalnego wynagrodzenia oraz 33 zł dla osoby  fizycznej nie zatrudnionej lub z wynagrodzeniem (przychodem) poniżej minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie wynosi obecnie 3.010,00 zł

4.5. Termin realizacji zamówienia od podpisania umowy  do 31 grudnia 2022 r.

4.6. Zamówienie może być podzielone na różnych Wykonawców

  1. Wymagania niezbędne do świadczenia usługi

Osoby świadczące usługi muszą posiadać  :

  1. dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
  2. lub  co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.

 Wymagania dodatkowe

6.1. Predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,

6.2. Komunikatywność, empatia, życzliwość,

6.3. Mile widziane prawo jazdy kategorii B.

  1. Informacje dodatkowe

7.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.2. Nie przewiduje się możliwości wypłaty zaliczek na poczet realizowanego zamówienia.

7.3. Termin związania ofertą : 30 dni.

7.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny m.in.  w przypadku, gdy kwota najkorzystniejszej oferty przekroczy środki zabezpieczone na ten cel.

7.5. Dopuszcza się możliwość dzielenia zamówienia w zależności od możliwości realizacji usługi.

6. Wymagania wobec Zleceniobiorcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz posiadają odpowiednie kwalifikacje.

7. Kryteria oceny oferty : 

Najniższa cena za 1 h usług oraz kwalifikacje zawodowe (doświadczenie)

8. Miejsce złożenia oferty:

Oferty należy składać do dnia 10.06.2022 r. do godz. 14 00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie ul. Gminna 1, 32-700 Czernichów lub przesłać pocztą na ww. adres.

9. Oferta powinna zawierać :

  • Dla firm: wypełniony formularz ofertowy dla firm wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających kwalifikacje lub doświadczenie wymienione w pkt 5 a i b+ CV + podpisana klauzula RODO,
  • Dla osób fizycznych: wypełniony formularz ofertowy dla osób fizycznych wraz z dokumentami potwierdzającymi  kwalifikacje (doświadczenie) wymienione w pkt w pkt 5 a i b + CV, + oświadczenie do celów składek ZUS  + CV + podpisana klauzula RODO.

Link do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022
 

Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Czernichowie

/-/ Anna Romańska

+ FORMULARZ OFERTOWY (PDF)

Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

Oferty należy składać do dnia 10 czerwca 2022 r. do godz. 14 00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie

Go to top