Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

AktualnościZapytania ofertoweZapytanie ofertowe nr 1/2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie, zaprasza do składania oferty cenowej na realizacje zamówienia pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Zapytanie ofertowe nr 1/2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie, zaprasza do składania oferty cenowej na realizacje zamówienia pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Zmiana wielkości tekstu:

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie, zaprasza do składania oferty cenowej na realizacje zamówienia pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

 

I.        SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w ramach Programu ”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

2.Zamówienie obejmuje  wykonanie usług/dostaw/robót budowlanych w następującym zakresie:

2.1   Zmówienie obejmuje realizację do 600 godzin usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej  dla osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym

2.2   Zakres usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej: wyjście, powrót lub dojazd w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucja finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe), zakupy z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji, załatwianie spraw urzędowych, nawiązywanie kontaktu, współpracy z różnego rodzaju organizacjami, korzystanie z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),  wykonywanie czynności dnia codziennego.

2.3   Usługi maja być realizowane wspólnie z uczestnikiem Programu.

2.4   Szacunkowa liczba osób korzystających z usług: 2 osoby dorosłe.

2.5   Maksymalna ilość usług na jedną osobę nie może przekroczyć 300 godzin w czasie trwania umowy.

 3.Warunki realizacji zamówienia:

Osoby świadczące usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej muszą posiadać kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny lub osoby posiadające co najmniej 6-miesięcze, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu, osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.  

 

II.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonany został w terminie:

Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.

 

III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Warunki udziału:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie nw.
warunków:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz posiadają odpowiednią wiedzę lub doświadczenie.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnych zasad ostrożności wynikający z zagrożenia COVID-19.
 3. Zaakceptowali ogólne warunki umowy stanowiące załącznik nr  1 do zapytania ofertowego.

IV.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Oferent może złożyć jedną ofertę;
 2. Oferta winna być złożona na załączonym, zgodnym co do treści, formularzu ofertowym, opatrzona pieczęcią  firmową, z podaniem daty sporządzenia oraz podpisem Oferenta.
 3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;
 4. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

V.      MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę cenową należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form,
w terminie do dnia  18 sierpnia 2021 r. do godz. 15,00 pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów;

 • w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • o spełnieniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do GOPS.

VI.    KRYTERIUM OCENY OFERT:

  1. Najniższa cena za 1 godzinę usług
  2. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalność gospodarczą zamawiający wybierze ofertę, która zawiera najniższą cenę za 1 godzinę (60 minut) świadczonych usług brutto-brutto czyli  wraz ze składkami na ZUS pracodawcy.
  3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
   z wykonaniem zamówienia opisane w rozdz. I zapytania ofertowego.

VII.  DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).
 2. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana.
 3. W przypadku wpłynięcia jednej oferty, która będzie spełniać wymogi Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.
 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanej oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Prośbę o udzielenie wyjaśnień treści zapytania ofertowego należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form: pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów, w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania oferty pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 9. Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty
 10. w niniejszym postępowaniu/umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
 11. Dodatkowych informacji udzielają:  Anna Romańska, tel. 12 270 21 57, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+ ZAPYTANIEOFERTOWE

+ OGÓLNE WARUNKI UMOWY

 

Go to top