INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Zmiana wielkości tekstu:

NAZWA PROGRAMU
Rozwój pomocy społecznej na rok 2022
KRÓTKI OPIS
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:

I.projekty socjalne mające na celu- wsparcie, aktywizację i poprawę jakości życia seniorów, poprzez organizację warsztatów i zajęć dla seniorów;

IV.  podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych – zatrudnienie specjalisty do obsługi prawnej Ośrodka;

VI. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w wyłączeniem remontów.

OKRES REALIZACJI ZADANIA
Okres realizacji zadania ustala się na:
• rozpoczęcie realizacji zadania 1.01.2022 r.
• zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31.12.2022 r.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2022: 38 100 zł  /słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto złotych/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2021: 51 885,69 zł /słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 69/100 gr/

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO: wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej