ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ- EDYCJA 2022

Zmiana wielkości tekstu:

flaga godlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

ZADANIE - ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

DOFINANSOWANIE: 197 166 zł

CAŁKOWITY KOSZT : 197 166 zł

Głównym celem zadania jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.

Realizacja zadania ma umożliwić osobom z niepełnosprawnością skorzystanie z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczać skutki niepełnosprawności, stymulować osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności, umożliwić realizowanie prawa do niezależnego życia oraz przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dedykowana jest osobom z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innych osób w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Usługi asystenta będą polegać w szczególności na pomocy w:

wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);

 wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

 zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

załatwianiu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów);

nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);

wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

W wyniku realizacji zadania asystenturą osobistą zostanie objętych 10 osób z niepełnosprawnością, na rzecz których zostanie wykonanych 4 560 godzin usług.