Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

AktualnościProjekty realizowane ze środków budżetu państwa

Projekty realizowane ze środków budżetu państwa

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Zmiana wielkości tekstu:

NAZWA PROGRAMU
Rozwój pomocy społecznej na rok 2022
KRÓTKI OPIS
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:

I.projekty socjalne mające na celu- wsparcie, aktywizację i poprawę jakości życia seniorów, poprzez organizację warsztatów i zajęć dla seniorów;

IV.  podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych – zatrudnienie specjalisty do obsługi prawnej Ośrodka;

VI. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w wyłączeniem remontów.

OKRES REALIZACJI ZADANIA
Okres realizacji zadania ustala się na:
• rozpoczęcie realizacji zadania 1.01.2022 r.
• zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31.12.2022 r.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2022: 38 100 zł  /słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto złotych/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2021: 51 885,69 zł /słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 69/100 gr/

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO: wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

UTRZYMANIE OŚRODKA

Zmiana wielkości tekstu:

flaga godlo

Zgodnie z art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, Gmina Czernichów corocznie otrzymuje dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Dotacja jest przeznaczona na wydatki bieżące Ośrodka z wyłączeniem wydatków majątkowych.

W roku 2022 wysokość dotacji wynosi 88 307 zł, środki własne na realizację powyższego zadania ujęte w budżecie Gminy Czernichów to 1 450 201 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 1 538 508 zł

PROGRAM POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

Zmiana wielkości tekstu:

flaga godlo

Gmina Czernichów realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

W 2022 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 96 158 zł, środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Gminy Czernichów to 72 008 zł.

Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu” w 2022 r. wynosi 168 166 zł.

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - EDYCJA 2022

Zmiana wielkości tekstu:

flaga godlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

ZADANIE – OPIEKA WYTCHNIENIOWA

DOFINANSOWANIE: 68 544 zł

CAŁKOWITY KOSZT : 68 544 zł

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Program ma za zadanie czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację

 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ- EDYCJA 2022

Zmiana wielkości tekstu:

flaga godlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

ZADANIE - ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

DOFINANSOWANIE: 197 166 zł

CAŁKOWITY KOSZT : 197 166 zł

Głównym celem zadania jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.

Realizacja zadania ma umożliwić osobom z niepełnosprawnością skorzystanie z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczać skutki niepełnosprawności, stymulować osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności, umożliwić realizowanie prawa do niezależnego życia oraz przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dedykowana jest osobom z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innych osób w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Usługi asystenta będą polegać w szczególności na pomocy w:

wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);

 wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

 zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

załatwianiu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów);

nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);

wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

W wyniku realizacji zadania asystenturą osobistą zostanie objętych 10 osób z niepełnosprawnością, na rzecz których zostanie wykonanych 4 560 godzin usług.

 

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top