Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

AktualnościProjekty realizowane ze środków budżetu państwa

Projekty realizowane ze środków budżetu państwa

Korpus Wsparcia Seniorów

Zmiana wielkości tekstu:

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA Program „Korpus Wsparcia Seniorów”

Wsparcie gminy w zakresie rozwoju działań samopomocowych poprzez uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich (Moduł I) Wsparcie gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” (Moduł II)

 

DOFINANSOWANIE
87 518,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
109 800,00 zł
DATA PODPISANIA UMOWY
maj 2024

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH DOFINANSOWANIA ZADANIA WŁASNEGO NA UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ - NA 2024 ROK

Zmiana wielkości tekstu:

flaga godlo

 

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2024 R. WYNOSI: 1 633 024,00

KWOTA DOFINASOWANIA ZADANIA W 2024 R. WYNOSI: 123 100

Gmina Czernichów otrzymała dotację celową budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Czytaj więcej: DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH DOFINANSOWANIA ZADANIA WŁASNEGO NA UTRZYMANIE OŚRODKA...

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO– EDYCJA 2024

Zmiana wielkości tekstu:

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

ZADANIE – OPIEKA WYTCHNIENIOWA

DOFINANSOWANIE: 77 010 zł

CAŁKOWITY KOSZT : 77 010 zł

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie  z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Czytaj więcej: PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO– EDYCJA 2024

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ- EDYCJA 2024

Zmiana wielkości tekstu:

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

ZADANIE – ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

DOFINANSOWANIE: 471 248,16 ZŁ

CAŁKOWITY KOSZT : 471 248,16 ZŁ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie informuje, iż Gmina Czernichów pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 471 248,16 zł na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Czytaj więcej: ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ- EDYCJA 2024

PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2024-2028

Zmiana wielkości tekstu:

Gmina Czernichów realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r., poz. 881), polegający na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, a w szczególności: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Czytaj więcej: PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2024-2028

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Zmiana wielkości tekstu:

flaga godlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

ZADANIE – OPIEKA WYTCHNIENIOWA

DOFINASOWANIE: 67 593,66 zł

CAŁKOWITY KOSZT : 67 593,66 zł

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Program ma za zadanie czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Zmiana wielkości tekstu:

flaga godlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

ZADANIE – ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

DOFINASOWANIE: 157 730,76 zł

CAŁKOWITY KOSZT : 157 730,76 zł

Głównym celem zadania jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Realizacja zadania ma umożliwić osobom z niepełnosprawnością skorzystanie z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczać skutki niepełnosprawności, stymulować osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności, umożliwić realizowanie prawa do niezależnego życia oraz przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dedykowana jest osobom z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innych osób w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Usługi asystenta będą polegać w szczególności na pomocy w:

wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);

 wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne; zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji; załatwianiu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów);nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami; korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

W wyniku realizacji zadania asystenturą osobistą zostanie objętych 10 osób z niepełnosprawnością, na rzecz których zostanie wykonanych 3 701 godzin usług.

PROGRAM POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU na rok 2023

Zmiana wielkości tekstu:

flaga godlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PROGRAM
POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU na rok 2023
DOFINANSOWANIE DLA GMINY CZERNICHÓW
104 016 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROGRAMU

210 032 zł

Asystent rodziny na rok 2022

Zmiana wielkości tekstu:

Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz.447 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 z późn.zm.), przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r poz.1634 z późn.zm) ogłosił „Program asystent rodziny na rok 2022”, który dotyczący dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie realizuje program „Asystent rodziny na rok 2022”, z którego otrzymał dofinansowanie przyznane w formie dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w wysokości  6 000 zł brutto w formie jednorazowej na każdego asystenta rodziny zatrudnionego w gminie na dzień ogłoszenia Programu, proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Pracy ujętych w planie finansowym Funduszu Pracy na 2022 r. na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Łącznie na Program zaplanowano środki w wysokości nieprzekraczającej 10 mln zł.

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Zadania asystenta rodziny określają przepisy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Działania te polegają między innymi na opracowaniu wspólnie z osobami zainteresowanymi katalogu możliwych do uzyskania form wsparcia oraz występowaniu w ich imieniu, w celu skorzystania przez nie z należnej im pomocy.

Wsparcie obejmuje także zapewnienie rodzinom dostępu, w szczególnych sytuacjach, do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę. Poradnictwo dotyczy realizacji indywidualnych potrzeb rodziny. Rodzina, w ramach współpracy z asystentem rodziny, może  skorzystać ze wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej (w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych), a także poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.


INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Zmiana wielkości tekstu:

NAZWA PROGRAMU
Rozwój pomocy społecznej na rok 2022
KRÓTKI OPIS
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:

I.projekty socjalne mające na celu- wsparcie, aktywizację i poprawę jakości życia seniorów, poprzez organizację warsztatów i zajęć dla seniorów;

IV.  podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych – zatrudnienie specjalisty do obsługi prawnej Ośrodka;

VI. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w wyłączeniem remontów.

OKRES REALIZACJI ZADANIA
Okres realizacji zadania ustala się na:
• rozpoczęcie realizacji zadania 1.01.2022 r.
• zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31.12.2022 r.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2022: 38 100 zł  /słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto złotych/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2021: 51 885,69 zł /słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 69/100 gr/

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO: wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

UTRZYMANIE OŚRODKA

Zmiana wielkości tekstu:

flaga godlo

Zgodnie z art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, Gmina Czernichów corocznie otrzymuje dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Dotacja jest przeznaczona na wydatki bieżące Ośrodka z wyłączeniem wydatków majątkowych.

W roku 2022 wysokość dotacji wynosi 88 307 zł, środki własne na realizację powyższego zadania ujęte w budżecie Gminy Czernichów to 1 450 201 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 1 538 508 zł

Strona 1 z 2

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top