Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Zmiana wielkości tekstu:

STATUT OŚRODKA

I.Postanowienia ogólne

§ 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie zwany dalej „GOPS”, jako wyodrębniona jednostka organizacyjna gminy Czernichów działa na podstawie:

 

1) uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XII/44/90 z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia i określenia zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

4) innych przepisów określających zadania z zakresu pomocy społecznej,

5) niniejszego Statutu,

6) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

7) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 2

1.Działalność GOPS obejmuje teren gminy Czernichów.

2.Siedzibą GOPS jest Czernichów.

 

II.Zakres działania i zadania GOPS

§ 3

1. Do podstawowych zadań GOPS należy prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej na rzecz wspólnoty samorządowej gminy Czernichów, mających na celu umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takim sytuacjom.

2. GOPS realizuje w szczególności:

 

1) zadania z zakresu pomocy społecznej:

a) własne – zgodnie z ustaleniami wójta przy uwzględnieniu lokalnych programów oraz strategii rozwiązywania problemów,

b) z zakresu administracji rządowej – zlecone ustawami oraz przekazane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

c) wynikające z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego;

2) zadania z zakresu świadczeń rodzinnych,

3) zadania z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

4) zadania z zakresu wspierania rodziny,

5) zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 4

1. Do zadań GOPS z zakresu pomocy społecznej własnych i zleconych należą w szczególności:

 

1) opracowywanie projektów i realizacja przyjętej przez radę gminy strategii rozwiązywania problemów społecznych ,

2) przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizęlokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,

3) udzielanie schronienia, zapewnianie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

4) przyznawanie i wypłacanie w szczególności:

a) zasiłków stałych,

b) zasiłków okresowych,

c) zasiłków celowych,

d) zasiłków celowych i okresowych specjalnych,

e) zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego bądź klęski żywiołowej lub ekologicznej,

f) pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

g) zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie  przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

h) zasiłków celowych a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,

i)  wynagrodzenia za sprawowanie opieki,

5) przyznawanie biletu kredytowego,

6) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalno – rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz niezamieszkującymi wspólnie matką, ojcem lub rodzeństwem,

7) praca socjalna,

8) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,

9) prowadzenie i zapewnianie miejsc w  mieszkaniach chronionych,

10) dożywianie dzieci,

11) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

12) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

13)pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

14) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,

15) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników,

16) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

17) współpraca z powiatowym urzędem pracy,

18) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu odnowę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

 

2.Do zadań GOPS z zakresu świadczeń rodzinnych należą w szczególności:

 

1) przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych,

2) ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych,

3) wypłacanie w ramach świadczeń rodzinnych:

a) zasiłków rodzinnych wraz z następującymi dodatkami z tytułu:

-urodzenia dziecka,

-opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

-samotnego wychowywania dziecka,

-kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

-rozpoczęcia roku szkolnego,

-wielodzietności,

-podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

b) świadczeń opiekuńczych:

-zasiłków pielęgnacyjnych,

-świadczeń pielęgnacyjnych.

c) jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

4) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za osobę pobierającą świadczenia pielęgnacyjne,

5) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

 

3. Do zadań GOPS z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów należą w szczególności:

 

1) prowadzenie postępowań w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

2) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 

4. Do zadań GOPS z zakresu wspierania rodziny należą w szczególności:

 

1) praca z rodziną poprzez:

a) konsultacje i poradnictwo specjalistyczne,

b) terapię i mediację,

c) usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne,

d) pomoc prawną, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,

e) organizowanie dla rodziny spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji,

f) zapewnienie wsparcia asystenta rodzinnego,

g) opracowanie i realizację 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny

2) pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez pomoc rodziny wspierającej,

 

5.Do zadań GOPS z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  należy zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego.

§ 5

1. Kierownik GOPS przedstawia radzie gminy informacje o potrzebach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wspierania rodziny oraz z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również o wielkości i rodzaju środków niezbędnych do realizacji tych zadań.

2. Kierownik GOPS składa sprawozdania z działalności GOPS radzie gminy oraz wojewodzie.

 

III. Organizacja GOPS

§ 6

1. Pracą GOPS kieruje jego kierownik.

2. Stosunek pracy z kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje wójt.

3. Zwierzchnikiem służbowym w stosunku do kierownika jest wójt.

4. Kierownik GOPS wydaje decyzje administracyjne na podstawie upoważnienia wójta.

5. Upoważnienie, o którym mowa w pkt 4, może być na wniosek kierownika udzielone innemu pracownikowi GOPS.

§ 7

1. Kierownik GOPS działa jednoosobowo w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych związanych z wykonywaniem zadań GOPS, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta.

2. Kierownik GOPS wydaje zarządzenia dotyczące funkcjonowania GOPS.

3. Kierownik GOPS wykonuje w stosunku do pracowników GOPS czynności z zakresu prawa pracy.

§ 8

1. Strukturę organizacyjną GOPS określa kierownik w regulaminie organizacyjnym.

2. W strukturze organizacyjnej GOPS działa odrębna komórka organizacyjna, która  realizuje zadania Gminy wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 

IV.Majątek i działalność finansowa GOPS

§ 9

1. GOPS jest jednostką budżetową i rozlicza się z budżetem gminy zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej GOPS jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki, zatwierdzany przez wójta.

3. GOPS posiada własny rachunek bankowy.

4. GOPS może tworzyć środki specjalne przewidziane przepisami prawa.

 

V.Postanowienia końcowe

§ 10

GOPS używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz pieczęci urzędowych.

§ 11

Nadzór merytoryczny nad działalnością GOPS sprawuje wójt i wojewoda.

§ 12

Wszelkie zmiany statutu wprowadza się w formie przewidzianej dla jego uchwalenia.

 

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top