Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

AktualnościO ośrodkuRegulamin Organizacyjny
Zmiana wielkości tekstu:

Zarządzenie Nr GOPS-021/22/23

Kierownika Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Czernichowie

z dnia 16 listopada 2023 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego.

Na podstawie § 7 ust.2 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX.139.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr GOPS-021/7/14 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego wraz z późniejszymi zmianami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Czernichowie

Anna Romańska


Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr GOPS-021/22/23

Kierownika Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Czernichowie

z dnia 16 listopada 2023

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W CZERNICHOWIE.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie, określa organizację wewnętrzną, zasady funkcjonowania i zakres działania komórek organizacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko. Pracownicy są traktowani równo w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nie określony albo w pełnym lub nie pełnym wymiarze czasu pracy.
 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie zwany dalej GOPS jest jednostką organizacyjną Gminy Czernichów nieposiadającą osobowości prawnej powołany zgodnie z przepisami do wykonywania zadań własnych i zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej.
 4. Ośrodek może realizować również inne zadania w zakresie udzielonych pełnomocnictw.
 5. Obszarem działania GOPS jest teren gminy Czernichów.
 6. Siedzibą GOPS jest Czernichów.

§ 2

GOPS działa na podstawie:

 1. uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XII/44/90 z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia i określenia zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 2. uchwały nr XIX.139.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie,
 3. niniejszego regulaminu,
 4. ustawy o samorządzie gminnym;
 5. ustawy o finansach publicznych;
 6. ustawy o pracownikach samorządowych,
 7. ustawy o pomocy społecznej;
 8. ustawy o świadczeniach rodzinnych;
 9. ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 10. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 11. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
 12. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 13. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 14. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
 15. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 16. ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
 17. ustawy o ochronie danych osobowych;
 18. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
 19. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 20. innych ustaw, w szczególności w zakresie świadczenia wsparcia dla mieszkańców gminy;
 21. przepisów wykonawczych do poszczególnych ustaw;
 22. programów rządowych oraz lokalnych programów osłonowych;
 23. uchwał Rady Gminy Czernichów i zarządzeń Wójta Gminy Czernichów.

§ 3

GOPS jest czynny w następujących dniach i godzinach

 1. poniedziałek od godz. 7.30 do godz.17.00
 2. wtorek, środa, czwartek od godz.7.30 do godz.15.30
 3. piątek od godz. 7.30 do godz.14.00

§ 4

GOPS działa w oparciu o następujące zasady:

 1. praworządności,
 2. służebności wobec społeczności lokalnej,
 3. jednoosobowego kierownictwa,
 4. planowania pracy,
 5. kontroli wewnętrznej,
 6. współdziałaniu z organami gminy.

§ 5

1. Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone gminie dotyczące:

 1. pomocy społecznej,
 2. świadczeń rodzinnych,
 3. świadczeń i wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 4. pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 5. postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
 6. przeciwdziałania przemocy domowej;
 7. wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 8. świadczeń wychowawczych;
 9. świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 10. Karty Dużej Rodziny;
 11. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 12. programów rządowych oraz lokalnych programów osłonowych;
 13. uchwał Rady Gminy Czernichów i zarządzeń Wójta Gminy Czernichów,
 14. świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Ośrodek może realizować inne zadania wynikające z programów, projektów UE oraz rozwijać nowe formy pomocy społecznej.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASADY FUNKCJONOWANIA

§ 6

1. Cele i zadania określone w statucie GOPS są realizowane przez:

 1. Kierownika,
 2. Głównego księgowego,
 3. Dział Świadczeń Rodzinnych,
 4. Samodzielne stanowiska pracowników socjalnych,
 5. Punkt Wsparcia, Pomocy i Informacji w Czernichowie,
 6. Samodzielne stanowiska asystentów rodziny.

2. Do realizacji zadań wynikających z programów mogą być powołane doraźne lub stałe zespoły zadaniowe/ projektowe.

3.Zasady pracy zespołów regulują odrębne przepisy.

4.Dopuszcza się możliwość tworzenia nowych miejsc pracy w Ośrodku w zależności od potrzeb Ośrodka, w celu realizacji zadań określonych w przepisach prawa w ramach posiadanych środków finansowych.

§ 7

Do oznakowania spraw i prowadzonych akt ustala się następujące identyfikujące symbole literowe:

 1. Sprawy i akta z zakresu pomocy społecznej - /GOPS/
 2. Sprawy i akta z zakresu świadczeń rodzinnych – /ŚR/
 3. Sprawy z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych - /FA/
 4. Sprawy i akta z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - /PC/
 5. Sprawy i akta z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej- /WR/

§ 8

 1. Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za powierzone wykonywanie zadań.
 2. Kierownik zarządza pracą GOPS i reprezentuje go na zewnątrz.
 3. Obsługę finansowo – księgową GOPS wykonuje główny księgowy.
 4. W razie nieobecności kierownika zastępuje go wyznaczony pracownik, na podstawie pisemnego upoważnienia.
 5. Stosunek pracy z kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje wójt.
 6. Zwierzchnikiem służbowym w stosunku do kierownika jest wójt.

§ 9

 1. Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi.
 2. Pracownicy Ośrodka w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań działają na podstawie obowiązującego prawa i zobowiązani są do jego przestrzegania.
 3. Zadania dla poszczególnych stanowisk pracy określają odrębne zakresy czynności.

§ 10

1.Jednoosobowe kierownictwo polega na:

 1. jednolitości poleceń i służbowego podporządkowania,
 2. podziale czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań,
 3. jednoosobowym zawieraniu umów cywilnoprawnych związanych z wykonywaniem zadań GOPS, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta.

2.Kontrolę wewnętrzną pracy GOPS wykonuje kierownik.

ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI

§ 11

 1. Kierownik GOPS wydaje decyzje administracyjne na podstawie upoważnienia wójta.
 2. Kierownik GOPS upoważniony jest do:

- wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej,

- prowadzenia postępowań i wydawania decyzji z zakresu świadczeń rodzinnych,

- prowadzenia postępowań i wydawania decyzji z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- prowadzenia administracyjnej, organizacyjnej i finansowej obsługi prac społecznie użytecznych.

 1. Do podpisu Kierownika zastrzega się w szczególności:

- zarządzenia, ogłoszenia, okólniki – wynikające z bieżącej działalności GOPS,

- materiały kierowane pod obrady Rady Gminy,

- decyzje w sprawach kadrowych pracowników Ośrodka,

- pisma zastrzeżone do podpisu Kierownika odrębnymi przepisami lub mające ze względu na swój charakter specjalne znaczenie.

 1. Zadania określone w pkt 2 mogą realizować wyznaczeni pracownicy, na podstawie pisemnego upoważnienia wójta.
 2. Pracownicy socjalny podpisują wywiady środowiskowe, alimentacyjne, kontrolne oraz pisma o charakterze przygotowawczym i inne niestanowiące rozstrzygnięcia sprawy, zgodnie z podziałem zadań określonych w zakresie czynności.
 3. Pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych podpisują pisma o charakterze przygotowawczym i inne niestanowiące rozstrzygnięcia sprawy, zgodnie z podziałem zadań określonych w zakresie czynności.
 4. Asystenci rodziny podpisują pisma o charakterze przygotowawczym i inne niestanowiące rozstrzygnięcia sprawy, zgodnie z podziałem zadań określonych w zakresie czynności.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH PRACY

§ 12

Do podstawowych zadań GOPS należy prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej na rzecz wspólnoty samorządowej gminy Czernichów, mających na celu umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości i uprawnienia a także zapobieganie powstawaniu takim sytuacjom.

§ 13

Do obowiązków wszystkich pracowników zatrudnionych w GOPS należy w szczególności:

 1. działanie na podstawie prawa i szczegółowe jego przestrzeganie,
 2. sumiennie, sprawnie i bezstronnie wykonywanie powierzonych zadań,
 3. zachowanie tajemnicy służbowej i państwowej na zasadach i w zakresie przewidzianym przez prawo,
 4. stosowanie się do poleceń przełożonego, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę,
 5. udzielanie informacji i wyjaśnień niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy,
 6. informowanie stron o przysługujących im środkach prawnych,
 7. gospodarowanie środkami publicznymi w sposób racjonalny, celowy i oszczędny,
 8. udział w szkoleniach z zakresu bhp oraz ochrony przeciwpożarowej i poddawanie egzaminom sprawdzającym,
 9. dbałość o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
 10. podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,
 11. każdorazowe zgłaszanie i wypisywanie do książki wyjść wszystkich wyjść służbowych i prywatnych, bezwzględne przestrzeganie zasad określonych w regulaminach GOPS.

§ 14

Pracownicy GOPS mają obowiązek przestrzegania:

 1. przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
 2. zasad współżycia społecznego oraz dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
 3. pozostałych wewnętrznych przepisów: regulaminów i instrukcji wprowadzanych zarządzeniem Kierownika.

§ 15

Do podstawowych obowiązków i uprawnień Kierownika GOPS należy kierowanie

realizacją zadań GOPS w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:

1) koordynacja i nadzór na pracą pracowników GOPS,

2) wydawanie z upoważnienia Wójta decyzji administracyjnych i innych powierzonych zadań,

3) wydawanie przepisów wewnętrznych w sprawach organizacji i funkcjonowania GOPS.

4) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5) zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy i przestrzegania dyscypliny pracy przez podległych pracowników,

7) właściwa realizacja polityki kadrowej, szkoleniowej i socjalno - bytowej,

8) kształtowanie polityki płacowej w oparciu o obowiązujące przepisy,

9) kształtowanie polityki finansowej w oparciu o zasady gospodarki finansowej obowiązującej jednostki budżetowe,

10) określenie zakresu obowiązków i uprawnień na stanowiskach pracy,

11) gospodarowanie mieniem GOPS,

12) opracowanie planów finansowych i właściwe gospodarowanie finansami GOPS.

§ 16

1. Kierownik współdziała z Radą Gminy i Wójtem w celu efektywnego wykonywania

zadań określonych w szczególności poprzez:

 1. przygotowanie projektów uchwał w zakresie dotyczącym działalności i funkcjonowania GOPS,
 2. rozeznawania potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i innych,
 3. informowanie Wójta o zagrożeniach problemami społecznymi występującymi w Gminie,
 4. kierownik wspólnie z Głównym Księgowym opracowuje projekt budżetu, przygotowuje strategie działania oraz sposób realizacji.

§ 17

Kierownik jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o

ochronie danych osobowych.

§ 18

Do zadań Głównego Księgowego należą sprawy z zakresu kompleksowego planowania budżetu w zakresie finansowym i rzeczowym GOPS, sporządzaniu, analizowaniu, ocenie sprawozdawczości budżetowej oraz kontroli realizacji budżetu, obsługi finansowo

księgowej i gospodarczej, a w szczególności:

1) prowadzenie rachunkowościjednostki zgodnie z o obowiązującymi przepisami i zasadami,

2) organizowanie, sporządzanie dokumentacji, jej obiegu, archiwizowania i kontroli w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochrony mienia będącego w posiadaniu jednostki;

3) bieżącym i prawidłowym prowadzaniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji

wynikowej kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej, w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie informacji ekonomicznych,

4) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

5)nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, prowadzenie gospodarki

finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:

a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi

zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki,

b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia rozliczeń spornych oraz zobowiązań

6) analiza środków przydzielonych z budżetu,

7) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont,obiegu dokumentów, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,

8) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz,

9) koordynacja prac w zakresie opracowywania budżetu jednostki, szczegółowego układu wykonawczego, koordynacja prac planistycznych,

10) wykonywanie funkcji dysponenta środków budżetu, sporządzanie wymaganych sprawozdań

z wykonania budżetu, środków pozabudżetowych,

11) obsługa finansowo -księgowa w zakresie budżetu i środków pozabudżetowych,

12) opiniowanie projektów aktów prawnych kierownika GOPS oraz decyzji rodzących skutki finansowe,

13) gospodarowanie rzeczowymi składnika i majątkowymi oraz współpraca i współdziałanie w tym zakresie z pozostałymi stanowiskami pracy,

14) miesięczne rozliczanie faktur,

15) pełna obsługa finansowo – księgowa zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalny

16) prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby projektów systemowych,

17) sporządzanie list płac i wszystkich czynności z tym związanych,

18) w celu realizacji swoich zadań główny księgowy ma prawo:

a) wnioskować określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne służby prace niezbędne dla zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej GOPS;

b) żądać od innych służb udzielenia informacji w formie ustnej lub pisemnej wyjaśnień, jak również udostępniania do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień nieprawidłowości dotyczących zwłaszcza:

- przyjmowania, wystawiania, obiegu i kontroli dokumentów;

- sytemu kontroli wewnętrznej;

- systemu wewnętrznej kontroli ekonomicznej;

c) występować do kierownika jednostki z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli określonych zagadnień, które nie leżą w zakresie działania głównego księgowego.

19) przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady Gminy i Komisji,

20) współpraca z ZUS, Urzędem Skarbowym, GUS,

21) współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej;

22) udzielanie wyjaśnień na wystąpienia pokontrolne

23) wykonywanie innych poleceń kierownika wynikających z organizacji pracy w GOPS,

24) posługiwanie się w pracy obowiązującym systemem informatycznym, uzupełnianie na bieżąco danych w programie;

25) wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika wynikających z potrzeb GOPS

§19

Do zadań pracowników socjalnych należy w szczególności:

1) prowadzenie pracysocjalnej w celu wspomagania osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu pełnej aktywności społecznej,

2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną̅ trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami w realizacji tych zadań,

4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,

5) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, w tym alimentacyjnych dla potrzeb GOPS oraz na wniosek innych jedno jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

6) zawieranie z klientami pomocy społecznej kontraktów socjalnych oraz kontrolowanie ich realizacji,

7) planowanie pomocy oraz kontrolowanie, czy udzielona pomoc spełnia swoje zadania,

9) przeprowadzanie naboru osób do zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych,

10) udzielanie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych sprawach bytowych,

11) prowadzenie reintegracji zawodowej i społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem- społecznym,

12) występowanie do sądów z wnioskami o wgląd w sytuację dziecka, zastosowanie leczenia psychiatrycznego, do GKRPA o zastosowanie leczenia odwykowego,

13) współpraca ze szkołami, policją, sądem i kuratorami,

14) współpraca z asystentem rodziny,

15) wszczynanie procedury Niebieskiej Karty i udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i w grupach roboczych a także zapewnienie obsługi i administracyjno technicznej,

16) sporządzanie sprawozdań i informacji,

17) wydawanie zaświadczeń w sprawach pomocy społecznej,

18) organizowanie i zabezpieczenie potrzeb z zakresu świadczeń w naturze,

19) sporządzanie informacji i sprawozdań rzeczowo -finansowych, ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

20) koordynacja dożywiania dzieci w szkołach i osób dorosłych,

21) prowadzenie spraw w zakresie archiwizacji dokumentów dotyczących pomocy społecznej,

22) zgłaszanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

23) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej osób umieszczonych w DPS,

24) realizacja zadań dotyczących opieki nad dzieckiem i rodziną,

25) rewaluacja strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów,

26) współuczestniczenie w realizacji projektów unijnych,

27) obsługa programów informatycznych,

28) dbałość o zachowanie tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych,

29) współpraca z pozostałymi pracownikami GOPS,

30) wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika.

§ 20

Do zadań na stanowisku ds. obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego należ:

1) przyjmowanie i informowanie petentów w sprawach świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,

2) wydawanie wniosków oraz udzielanie informacji w celu uzyskania kompletu dokumentów koniecznych do złożenia wniosku,

3) przyjmowanie wniosków oraz wymaganej dokumentacji w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

4) przyjmowanie wniosków od wierzycieli o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych,

5) Występowaniu do organów właściwy podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjny,

6) wprowadzanie danych wnioskodawców ich rodzin do systemu informatycznego,

7) przygotowanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych oraz w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

8) wydawanie zaświadczeń w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

9) prowadzenie postępowania w sprawach ustalenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

10) ustaleniu harmonogramów i warunków wypłat świadczeń,

11) tworzenie list wypłat,

12) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie ich właściwym urzędom, również

w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego,

13) analizowanie wykorzystanych środków na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,

14) opakowywanie diagnoz i planów w zakresie potrzeb środków finansowych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,

15) prowadzenie dokumentacji zgodnie z KPA, instrukcją kancelaryjną i przepisami szczegółowymi,

16) przedstawianie Kierownikowi okresowych sprawozdań z działalności,

17)informowanie na bieżąco Kierownika o planach i zamierzeniach,

18) współpraca z komornikami w sprawach dotyczących dłużników alimentacyjnych,

19) współpraca z powiatowym urzędem pracy, starostwem w sprawach dotyczących dłużników alimentacyjnych,

20) wnioskowanie o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego „u rodzin uprawnionych i dłużnika alimentacyjnego

21) współpraca z innymi urzędami i instytucjami i w sprawach dotyczących realizacjiustawy o świadczenia rodzinnych i funduszu alimentacyjnym,

22) posługiwanie się w pracy obowiązującym systemem informatyczny, uzupełnianie na bieżąco danych w programie,

23) obsługa oprogramowania do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

24) wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika wynikających z potrzeb GOPS

§ 21

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

2) opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobyciu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10)motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających celu kształtowanie prawidłowychwzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołeczny

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowe oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18)Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 200ĵ r. o przeciwdziałaniu

przemocy domowej lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniuȠ zadań uzna za niezębną,

20) wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika wynikających z potrzeb GOPS.

§ 22

1.Do podstawowych zadań Punktu należy:

- diagnozowanie problemów w zakresie występowania przemocy domowej,

- udzielania pomocy i wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług,

- prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów związanych z przemocą w rodzinie,

- udzielanie osobom i rodzinom porad psychologicznych i praw socjalnych,

- udzielanie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, powiatu oraz województwa,

motywowanie osób stosujących przemoc do udziału w programach korekcyjno – edukacyjnych.

2.Punkt jest czynny w następujących dniach i godzinach

czwartek od godz.16.30 do godz.18.30

3.Do zadań osób oddelegowanych do pracy w Punkcie bądź zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia należy prowadzenie statystyk udzielanych porad i informacji. Punkt Wsparcia, Pomocy i Informacji w Czernichowie działa w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie

§ 23

Do zadań wynikających z innych ustaw należy:

1)prowadzenie spraw oraz wypłacanie dodatków mieszkaniowych,

2)prowadzenie administracyjnej, organizacyjnej i finansowej obsługi prac społecznie użytecznych,

3)przeprowadzanie wywiadów oraz przygotowanie decyzji w sprawa świadczeń zdrowotnych finansowanych ze świadczeń publicznych.

PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SKARG I WNIOSKÓW

§ 24

 1. Kierownik GOPS przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałek w od godz. 13.00 do godz. 15.00.
 2. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracowników GOPS, natomiast przedmiotem wniosku sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia prac i zapobiegania nadużyciom, ochrona własności społecznej, lepsze zaspokajanie potrzeb ludności.
 3. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków normuje kodeks postępowania administracyjnego.
 4. Rejestr skarg i wniosków prowadzi kierownik.
 5. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje kierownik. W przypadku zajęcia negatywnego stanowiska, odpowiedź musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

 1. Obowiązki i odpowiedzialność poszczególnych pracowników GOPS zawierają indywidualne zakresy czynności umieszczone w aktach osobowych pracowników.
 2. Na okres nieobecności pracownika w pracy zastępstwo wyznacza kierownik GOPS.
 3. Wypłaty świadczeń dokonuje się w następujący sposób:

a) w kasie Urzędu Gminy

b) przekazem pocztowym

c) na rachunek oszczędnościowo-rozrachunkowy.

§ 26

Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

Go to top