Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Aktualności

Artykuły

Twój czas - Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych osób w Gminie Czernichów

Zmiana wielkości tekstu:

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Twój czas – Program aktywizacji społeczno-zawodowej

bezrobotnych osób w Gminie Czernichów”

Gmina Czernichów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób bezrobotnych poprzez stworzenie możliwości nabycia umiejętności niezbędnych w poszukiwaniu pracy.

Grupą docelową projektu systemowego są osoby długotrwale bezrobotne zameldowane na terenie gminy Czernichów, korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej.

W celu realizacji projektu zostały zaplanowane następujące zadania:

Zad.1 – Aktywna integracja:

- zawarcie i realizacja kontraktów socjalnych

- jednodniowy wyjazd integracyjno – rekreacyjno – motywujący dla uczestników projektu

- warsztaty integracyjno – motywujące

- kurs komputerowy

- szkolenie wzmacniające wiarę w siebie

- trening kompetencji społecznych

- indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

- szkolenie z zakresu kreowania własnego wizerunku

- szkolenie z zakresu zarządzania budżetem domowym

- składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób biorących udział w projekcie

- warsztaty z zakresu układania kwiatów i dekorowania wnętrz

- podsumowanie odbytych zajęć, rozdanie certyfikatów

Zad.2 – Praca socjalna realizowana przez 6 pracowników socjalnych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Zad.3 – Zasiłki i pomoc w naturze wsparcie finansowe dla osób biorących udział w projekcie.

Zad.4 – Zarządzanie projektem realizowane przez Zespół Projektowy w składzie:

Kierownik Projektu – Kierownik GOPS

Koordynator Merytoryczny – umowa zlecenie

Specjalista ds. rozliczeń – umowa zlecenie

Administrator serwisu informacyjno-promującego – umowa zlecenie

Zad.5 – Promocja projektu:

przygotowanie materiałów informacyjnych i aktualizacja strony internetowej o realizowanym projekcie

zamieszczenie w bezpłatnej prasie lokalnej artykułu promującego projekt

wykonanie i umieszczenie na pomieszczeniach GOPS tabliczek informacyjnych o realizacji projektu PO KL

wykonanie plakatów informacyjnych o realizowanym projekcie systemowym w ramach PO KL

wykonanie nalepek z logo EFS

Organizacja konferencji podsumowującej.

Uczestnicy w ramach projektu mają zapewniony transport, catering oraz niezbędne materiału pomocne w szkoleniach.

Go to top