Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Aktualności

Artykuły

Zespół interdyscyplinarny

Zmiana wielkości tekstu:

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

 

CO TO JEST PRZEMOC

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa przemoc jako naruszenie podstawowych praw człowieka poprzez jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodzin a także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Przemoc w rodzinie jest zachowaniem prawnie zabronionym,  jest przestępstwem określonym w prawie za które grożą określone sankcje karne.

+ KRYTERIA PRZEMOCY

+ FORMY PRZEMOCY

+ CYKL PRZEMOCY

+ PUNKT INFORMACJI, WSPARCIA I POMOCY DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

 

WAŻNE INFORMACJE DO POBRANIA:

+ GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

+ REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

+ ZMIANY W GMINNYM ZESPOLE INTERDYSCYPLINARNYM (z dnia 5 lipca 2011 r.)

WAŻNE DOKUMENTY DO POBRANIA:

+ Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodzin w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie.


+ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wspracia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

 

+ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

+ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 w sprawie wzorku zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

 

+ Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Go to top