Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

AktualnościAktualnościDODATEK do gazu 2023 r.

DODATEK do gazu 2023 r.

Zmiana wielkości tekstu:

„Dodatek do gazu 2023r” - to popularna nazwa refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo w 2023r. Kwota zwrotu wynika z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023r do dnia 31 grudnia 2023r

Refundację otrzyma odbiorca paliw gazowych wykorzystujący gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane lub zgłoszone do CEEB , o której mowa w art. 27a ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022r poz 438 z późn. Zm. ) do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 21.12.2022r albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków , o których mowa w art.. 27g ust. 1 tej ustawy.

Przyznanie refundacji VAT jest ograniczone kryterium dochodowym i przewidziane jest dla :

1.Osoby w gospodarstwie domowym jednoosobowym , w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100 zł

2.Osoby w gospodarstwie domowym wieloosobowym , w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500 zł na osobę

Gdy wniosek o refundację złożony jest w okresie:

Od 1 stycznia do 31 lipca 2023r – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok , w którym złożono wniosek tj. za 2021rok

Od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023r - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok , w którym złożono wniosek tj. za 2022rok

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku , wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych

Do wniosku należy załączyć

- fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy przez przedsiębiorstwo  

energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku

- dowód uiszczenia zapłaty za w/w fakturę

Warunki otrzymania refundacji VAT

*Osoba fizyczna w gospodarstwie domowym spełniająca kryterium dochodowe

*mająca główne źródło ogrzewania gazem

*wpis do CEEB w odpowiedniej dacie

*dostarczenie paliw gazowych w okresie od 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023

* opłacona faktura do tego odbiorcy

Wnioskodawcą musi być osoba , która faktycznie ponosi koszty wynikające z faktury za zakup paliwa na cele grzewcze.

Dochód oblicza się na podstawie art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2022 poz. 615 ze zmn)

Wnioski o refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe można składać:

- w wersji papierowej w Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie w Dziale Świadczeń Rodzinnych (pok. 112, I piętro) w godzinach pracy urzędu,

- elektronicznie z wykorzystaniem platformy e-PUAP na adres skrzynki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie - /6wew0fx225/skrytka.

Odpowiedzialność karna

Informacje przedstawione we wniosku o refundację podatku VAT składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń . Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści : „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia „

 

DO POBRANIA:

 

- JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK (PDF)

- WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R. (PDF)

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top