Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

AktualnościAktualnościDodatek węglowy - Informacje

Dodatek węglowy - Informacje

Zmiana wielkości tekstu:

dowg

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r., natomiast 17.08.2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2022 r, poz. 1712) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

 

Informujemy, że na terenie Gminy Czernichów obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

- osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

- osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego oraz klauzula informacyjna do pobrania tutaj: WNIOSEK (PDF)

Wnioski w wersji papierowej znajdują się na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Czernichów.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernichowie telefonicznie pod numerem 12 270 24 62.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać:

- w wersji papierowej w Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie w Dziale Świadczeń Rodzinnych (pok. 112, I piętro) w godzinach pracy urzędu,

- elektronicznie z wykorzystaniem platformy e-PUAP na adres skrzynki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie - /6wew0fx225/skrytka.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, jak i gospodarstwa wieloosobowego.

UWAGA!

Najczęstsze błędy przy składaniu wniosków elektronicznych:

  • Brak podpisu - profil zaufany lub podpis kwalifikowalny powinien widnieć na wniosku o dodatek węglowy a nie na piśmie przewodnim wygenerowanym przez platformę e-PUAP;
  • Składanie wniosku za inną osobę niż właściciel profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowalnego – wniosek o dodatek węglowy może być złożony tylko przez właściciela konta na platformie e-PUAP;
  • Składanie wniosku w formie skanu – wniosek o dodatek węglowy w formie skanu dokumentów musi być podpisany profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowalnym;
  • Składanie wniosku w formie zdjęć z telefonu komórkowego - wniosek który zawiera zdjęcia kolejnych stron wniosku o dodatek węglowy musi posiadać popis w formie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowalnego każdego zdjęcia;
  • Brak klauzuli informacyjnej – do wniosku o dodatek węglowy musi być dołączona klauzula informacyjna podpisana profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowalnym.

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top