Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

AktualnościAktualnościOPIEKA WYTCHNIENIOWA - NABÓR WNIOSKÓW

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - NABÓR WNIOSKÓW

Zmiana wielkości tekstu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie  ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Czernichów uzyskała wsparcie w kwocie 68 544 zł na realizację usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców gminy na realizację usług opieki w domu.

Cel Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 późn. zm) albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma  zapewniać w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Adresaci Programu 

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Ważne! Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad tą osobą niepełnosprawną.

W 2022 roku ustala się limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

Zasady realizacji Programu

Gmina przyznaje usługi opieki wytchnieniowej na podstawie adresu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu i w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub równoważnym), która:

a) ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub

b) wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub

c) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów , wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Ważne! Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać osobę świadczącą usługi opieki wytchnieniowej  z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Osoba niepełnosprawna dokonuje wyboru osoby świadczącej opiekę  poprzez złożenie oświadczenia o wyborze wraz z informacją, iż spełnia ona wymogi kwalifikacyjne. W przypadku braku takiego wskazania wybór osoby dokonywany jest przez tut. Ośrodek

Przyjmowanie wniosków

Osoby opiekujące się osobami zależnymi, chętne do skorzystania z programu prosimy o składanie w Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czernichowie ul. Gminna 1 dokumentów niezbędnych  do udziału w Programie:

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022
  2. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej
  3. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności
  4. Klauzula informacyjna 2022– podpisana
  5. Klauzula informacyjna RODO 2022-  podpisana
  6. Oświadczenie o wskazaniu opiekuna – jeżeli dotyczy

Komplet dokumentów należy składać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie ul. Gminna 1  lub za pośrednictwem poczty na adres jw.

Rodzaj usług i ich zakres godzinowy będą uzależnione od  osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności. 

Przewidywana liczba uczestników to 7 osoby, w tym 4 osób dorosłych i 3 dzieci.

Nabór wniosków jest otwarty – do wyczerpania limitu

Druki do pobrania w siedzibie Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie ul. Gminna 1  oraz poniżej.

Link do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa---edycja-2022

 

+ KLAUZULA INFORMACYJNA RODO GOPS (PDF)


 

+ Klauzula informacyjna RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. (PDF)Klauzula informacyjna RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. (PDF)


 

+ Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny (PDF)Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny (PDF)


 

+ Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 (PDF)Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 (PDF)


 

+ OŚWIADCZENIE uczestnika Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie dotyczące wskazania osoby świadczącej usługi opieki wytchnieniowej (PDF)OŚWIADCZENIE uczestnika Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie dotyczące wskazania osoby świadczącej usługi opieki wytchnieniowej (PDF)


 

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top