Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

AktualnościAktualnościGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zmiana wielkości tekstu:

 mrips Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie  ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Cel Programu:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osób z niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne)

 Usługi asystenckie obejmują m.in. wsparcie przy wykonywaniu codziennych czynności, wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy), zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.  Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu.

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

 1. Karta zgłoszenia do Programu.
 2. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności.
 3. Zakres czynności asystenta.
 4. Oświadczenie o wskazaniu asystenta.
 5. Podpisane informacje dotycząca przetwarzania danych osobowych (2 szt.)

Druki do pobrania w siedzibie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie ul. Gminna 1 oraz poniżej.

Link do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej– edycja 2022: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Ważne! Uczestnik Programu samodzielnie wybiera asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu. Osoba niepełnosprawna dokonuje wyboru asystenta poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta wraz z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej. W przypadku braku takiego wskazania wybór asystenta dokonywany jest przez tut. ośrodek i nie wypełnia się druku (pkt4).

W przypadku wskazania wskazania asystenta do wykonywania usług na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. Roku życia, wymagane jest także:

 1. zaświadczenie o niekaralności,
 2. pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością. 

Rodzaj usług i ich zakres godzinowy będą uzależnione od  osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

 Przewidywana liczba uczestników to 10 osób, w tym:

 • 2  osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • 5 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 • 3 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami.

Komplet dokumentów należy składać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie ul. Gminna 1  lub za pośrednictwem poczty na adres jw.

Rodzaj usług i ich zakres godzinowy będą uzależnione od  osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

Nabór wniosków jest otwarty – do wyczerpania limitu

 

+ KLAUZULA INFORMACYJNA RODO GOPS (PDF)


 

+ Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby iepełnosprawnej” – edycja 2022. (PDF)


 

+ OŚWIADCZENIE Uczestnika Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zs. w Grojcu dotyczące wskazania asystenta osobistego (PDF)


 

+ Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022 (PDF)Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022 (PDF)


 

+ Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022 (PDF)Karta zgłoszenia do Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022 (PDF)


 

 

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top