Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

AktualnościAktualnościZASADY UDZIELANIA POMOCY dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych

ZASADY UDZIELANIA POMOCY dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych

Zmiana wielkości tekstu:

Pomoc udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernichowie, można złożyć ustnie do protokołu poza siedzibą Ośrodka, w szczególności w miejscu zdarzenia klęskowego. W uzasadnionych przypadkach pomoc może być z urzędu za zgodą osoby uprawnionej.

 

POMOC DORAŹNA DO 6 000 ZŁ

Pomoc przeznaczona jest dla osób/rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych i znalazły się w szczególnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne. Pomoc ta może być przeznaczona w szczególności na:

- zapewnienie schronienia w okresie przejściowym, gdy nie jest możliwe zamieszkiwanie w dotychczasowym miejscu,

- prace, które trzeba pilnie wykonać lub zakupy, które trzeba pilnie dokonać, aby zaspokoić niezbędne potrzeby bytowe,

- zabezpieczenie potrzeb dzieci w zakresie podjęcia i kontynuowania nauki,

- zakup niezbędnych leków dla poszkodowanych, zabezpieczenie opieki medycznej.

Pomoc jest udzielana w formie zasiłku celowego przyznanego na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Procedura przyznania pomocy doraźnej

 • Pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy.
 • Sprecyzowanie oczekiwań osoby/rodziny poszkodowanej – wniosek o pomoc na określony cel.
 • Weryfikacja osób uprawnionych do uzyskania pomocy.
 • Ustalenie sytuacji osoby/rodziny i możliwości wykorzystania własnych zasobów.
 • Ustalenie czy osoba/rodzina wymaga pomocy w trybie doraźnym.
 • Przyznanie zasiłku.

POMOC NA REMONT/ODBUDOWĘ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH DO 200 000 ZŁ

Wysokość przyznanej pomocy na remont/odbudowę budynku ustalana jest w zależności od oszacowanego % zniszczeń/uszkodzeń.

Dotację na wypłatę zasiłku na remont można uzyskać tylko w przypadkach gdy straty w budynku wynoszą min. 5%.

Kwota udzielanej pomocy na remont/odbudowę budynku nie może przekroczyć wysokości szkód wyrządzonych zdarzeniem klęskowym w danym budynku/lokalu.

Kwota zasiłku dla rodziny albo osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć:

 1. kwoty 200 000 zł przyznanej w związku ze szkodami w jednym budynku/lokalu mieszkalnym
 2. kwoty 100 000 zł, przyznanej w związku ze szkodami powstałymi w budynkach gospodarskich

W przypadku pomocy na remont albo odbudowę osobami uprawnionymi są:

1)właściciel budynku/lokalu mieszkalnego,

2)osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do zniszczonego/uszkodzonego lokalu lub domu,

3)osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do zniszczonego/uszkodzonego lokalu,

4)osoba, która jest najemcą lokalu lub budynku mieszkalnego, osoba, na rzecz której ustanowione zostało prawo dożywocia.

Pomoc na remont budynku/lokalu mieszkalnego może zostać udzielona osobom, o których mowa

w pkt 4-5, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody właściciela na przeprowadzenie remontu budynku/lokalu mieszkalnego.

Procedura przyznania pomocy na remont/odbudowę budynków mieszkalnych

 • Wizja lokalna – oszacowanie wysokości szkód i sporządzenie protokołów strat (wysokość szacowanych strat i % uszkodzeń/zniszczeń).
 • Weryfikacja osób uprawnionych do uzyskania pomocy.
 • Ustalenie sytuacji osoby/rodziny i możliwości wykorzystania własnych zasobów.
 • Ustalenie czy osoba/rodzina wymaga pomocy w trybie doraźnym.
 • Przyznanie zasiłku

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top