Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

AktualnościAktualnościSkrócenie czasu pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernichowie

Skrócenie czasu pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernichowie

Zmiana wielkości tekstu:

Zarządzenie Nr GOPS-021/6/15
Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czernichowie
z dnia 07 sierpnia 2015 r.

w sprawie: skrócenia czasu pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernichowie.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art.145 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwała nr XIX.139.2012 Rady Gminy Czernichów z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie, § 19 Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Zarządzeniem Nr 3/2006 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie z dnia 28 kwietnia 2006 r. ( z późn. zm.), zarządzam co następuje:
§ 1
W związku z falą upałów powodujących, że temperatura powietrza w miejscu pracy przekracza 25 ͦ C oraz prognozami przewidującymi utrzymanie się tego stanu:
1) skracam czas pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie i ustalam następujące godziny obsługi klientów: od poniedziałku do piątku od godz.7.30 do godz.13.30.
2) ustalam czas pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie od poniedziałku do piątku od godz.7.30 do godz. 13.30, z zastrzeżeniem pkt 3.
3) czas pracy dla osób, które mają ustalony indywidualny czas pracy, uzgodniony zostanie odrębnie przez kierownika GOPS w porozumieniu z pracownikiem

§2
1) Informacja o zmianach w rozkładzie czasu pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów zostanie podana do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2) Informacja o zmianach w rozkładzie czasu pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie podana zostanie pracownikom do wiadomości w trybie obiegowym, nie później niż do 7 sierpnia 2015 r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top