Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

AktualnościAktualności„PIERWSZY DZWONEK”

„PIERWSZY DZWONEK”

Zmiana wielkości tekstu:

„PIERWSZY DZWONEK”

Gmina Czernichów ogłasza nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.

Przez rodzinę wielodzietną 3+ należy rozumieć rodzinę, składającą się z rodziców lub rodzica, opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 3 lub więcej dzieci (przynajmniej jedno z dzieci jest uczniem). Uczniowie uprawieni do otrzymania wsparcia w ramach powyższego projektu zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego.

Szczegóły wsparcia

  • Wsparcie w ramach powyższego projektu przeznaczone jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ uczęszczających do szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej,
  • Wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • Wsparcie udzielane jest jednorazowo w kwocie 150 zł dla ucznia,
  • Wsparciem zostaną objęci uczniowie z rodzin wielodzietnych 3+, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego czyli kwoty 684 zł na osobę w rodzinie.

Warunki uzyskania wsparcia finansowego

Warunkiem uzyskania wsparcia finansowego dla ucznia w ramach powyższego projektu jest złożenie przez wnioskodawcę deklaracji uczestnictwa w projekcie Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych oraz oświadczenia o sytuacji dochodowej.

Niezależnie od liczby uprawnionych uczniów z danej rodziny wielodzietnej 3+ do otrzymania wsparcia, rodzina składa jedną deklarację. W przypadku osoby pełnoletniej będącej uprawnionym uczniem, deklaracja składana jest samodzielnie przez w/w osobę.

Termin i miejsce składania deklaracji

Deklarację uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek” należy złoży w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernichowie w terminie do dnia 15 maja 2015 r.

Deklaracje złożone po terminie nie zostaną uwzględnione.

 

Dokumenty do pobrania:

 

+ Deklaracja (PDF 136KB)

+ Oświadczenie o wydatkowaniu (PDF 192KB)(PDF 192KB)

+ Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie (PDF 124KB)

 

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top