Migam  Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w Czernichowie Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Aktualności

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem od 20.02.2023 r. do 26.02.2023 r.

Zmiana wielkości tekstu:

W ramach Programu Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem od 20.02.2023 r. do 26.02.2023 r. pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie będą udzielać porad w godzinach pracy tut. Ośrodka.

Poniedziałek - 7.30-17.00

Wtorek-Czwartek - 7.30-15.30

Piątek - 7.30-14.00

 

Starszy dyplomowany pracownik socjalny Maria Wrona

Tel. 517 441 643

12 270 21 04 wew. 139

12 256 10 97

Miejscowości: Rybna, Czułówek

 

Starszy dyplomowany pracownik socjalny Danuta Buczek

Tel. 517 441 619

12 270 21 04 wew. 117

1 256 10 97

Miejscowości: Czernichów, Kłokoczyn, Przeginia Narodowa

 

Pracownik socjalny mgr Agnieszka Drewnicka

Tel. 517 441 531

12 270 21 04 wew. 139

12 256 10 97

Miejscowości: Rusocice, Dąbrowa Szlachecka, Przeginia Duchowna

 

Starszy pracownik socjalny mgr Katarzyna Wojtacha-Pierz

Te. 517 441 703

12 270 21 04 wew. 117

12 256 10 97

Miejscowości: Kamień, Zagacie

 

Specjalista pracy z rodziną mgr Małgorzata Kubas - Szczypczyk

Tel. 517 441 671

12 270 21 04 wew. 117

12 256 10 97

Miejscowości: Wołowice, Nowa Wieś Szlachecka

 

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Czernichowie informuje, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach od 20 lutego 2023 roku do 26 lutego 2023 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy
jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych
przestępstwem.
W Sądzie Okręgowym w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 w paw. K w sali 22 w dniach od 20 lutego 2023 roku do 24 lutego 2023 roku, dyżury będą odbywały się w godz. 08:00 – 15:00. Jednocześnie informujemy o możliwości skorzystania przez osoby pokrzywdzone przestępstwem z bezpłatnej pomocy udzielanej w ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, a finansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Na stronie internetowej Funduszu Sprawiedliwości znajdują się informacje o miejscach, w których udzielana jest pomoc:


https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

DODATEK do gazu 2023 r.

Zmiana wielkości tekstu:

„Dodatek do gazu 2023r” - to popularna nazwa refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo w 2023r. Kwota zwrotu wynika z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023r do dnia 31 grudnia 2023r

Refundację otrzyma odbiorca paliw gazowych wykorzystujący gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane lub zgłoszone do CEEB , o której mowa w art. 27a ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022r poz 438 z późn. Zm. ) do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 21.12.2022r albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków , o których mowa w art.. 27g ust. 1 tej ustawy.

Czytaj więcej: DODATEK do gazu 2023 r.

Dyżur ZUS

Zmiana wielkości tekstu:

Dyżur ZUS

Zapraszamy na dyżur telefoniczny
Temat: Zasady przeliczenia świadczeń emerytalnych – rentowych
(emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy).
Termin: 1 lutego 2023 r. (środa)
godz. 10.00 - 12.00
Numer telefonu: 12 42 46 269
Specjalista ZUS udzieli Państwu informacji związanych z tematem. W szczególności wyjaśni:
1. Kiedy możesz skorzystać z przeliczenia emerytury;
2. Kiedy możemy przeliczyć świadczenie, jeżeli po jego przyznaniu nie byłeś aktywny zawodowo;
3. Kiedy możemy przeliczyć świadczenie, jeżeli po jego przyznaniu byłeś aktywny zawodowo.

NOWE UPRAWNIENIA DLA POSIADACZY KARTY DUŻEJ RODZINY

Zmiana wielkości tekstu:

Uchwalona przez Sejm ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. zamraża ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych do określonego limitu zużycia. Limit dla posiadaczy KDR wyniesie 3000 kWh rocznie (limit podstawowy dla wszystkich: 2000 kWh rocznie a dla gospodarstw domowych z osobą niepełnosprawną – 2600 kWh). W ustawie przewidziano różne warianty uzyskania prawa do limitu, w zależności od czasu uzyskania Karty Dużej Rodziny. Posiadacze KDR w dniu wejścia w życie ustawy oraz osoby, które uzyskają KDR do końca 2022 r. będą miały prawo do całego limitu 3000 kWh. Natomiast dla tych, którzy otrzymają Kartę w 2023 r. limit zużycia prądu będzie zmniejszony proporcjonalnie do liczby miesięcy, rozpoczynając od miesiąca w którym otrzymali KDR. Uzyskanie ww. uprawnień będzie możliwe po złożeniu odpowiedniego oświadczenia (z numerem Karty i jej kopią) do zakładu energetycznego.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie zachęca do składania wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny przez osoby uprawnione - do końca 2022 r.

Prawo do jej posiadania mają wszyscy rodzice oraz małżonkowie rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Chodzi nie tylko o biologiczną matkę lub ojca, ale również rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Jednocześnie także i dzieci z wielodzietnych rodzin mają prawo ubiegać się o przyznanie karty dużej rodziny. Wniosek mogą złożyć:

  • do 18. roku życia,
  • do 25. roku życia, jeśli uczą się w szkole lub w szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych, jeśli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem uzyskania karty jest to, by w chwili składania wniosku w rodzinie było co najmniej troje dzieci spełniających powyższe wymogi. 

Gmina powinna rozpatrzyć wniosek niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Gmina po rozpatrzeniu wniosku zamawia wydruk Karty Dużej Rodziny, a następnie czeka na dostarczenie gotowej Karty.

Karty Dużej Rodziny dostarczane będą do gminy w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie, która drukuje Karty Dużej Rodziny, zestawu danych niezbędnych do personalizacji Kart objętych zamówieniem, pod warunkiem, że liczba Kart wysyłanych do danej gminy będzie wynosiła co najmniej 15 sztuk. W przypadku gdy liczba zamówień z danej gminy będzie mniejsza niż 15, wysyłka będzie realizowana nie dłużej niż przez kolejne 30 dni.

Druki o wydanie Kardy Dużej Rodziny można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernichowie (pok. 111, 114) lub na stronie internetowej Ośrodka w zakładce – KARTA DUŻEJ RODZINY

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Zmiana wielkości tekstu:

Szanowni Państwo!

Centrum Profilaktyki i Reedukacji "Atelier" z Krakowa na zlecenie Gminy Czernichów, realizuje badania społeczne na rzecz utworzenia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych". W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy naszej Gminy.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość wypełnić anonimową ankietę bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu.

https://ankietaczernichow.webankieta.pl/

Strona 1 z 20

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top